Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster
ul. Andersa 6
44-270 Rybnik
www.cogitonoster.org

Regulamin organizacyjny

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku działa na podstawie:
1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.182 tekst jednolity
ze zmianami)
2. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 594 tekst jednolity ze zmianami)
3. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 tekst jednolity ze zmianami)
4. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. ( Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późniejszymi zmianami)
5. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 tekst jednolity ze zmianami)
6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. nr 238 poz. 1586)
7. statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” stanowiącego
załącznik do Uchwały nr 115/IX/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 maja 2011 r.


§ 2


1. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” określa
strukturę organizacyjną i zakres działania placówki.
2. Środowiskowym Domem Samopomocy „Cogito Noster” kieruje i zarządza Dyrektor.


§ 3


1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” jest jednostką organizacyjną miasta Rybnika,
nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Nazwa jednostki używana jest w pełnym brzmieniu
3. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór jest Miasto Rybnik, jako miasto na
prawach powiatu
4. Terenem działania placówki jest miasto Rybnik, a jej siedziba mieści się w Rybniku
Niedobczycach przy ul. Andersa 6

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 4


Przedmiotem działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” jest aktywizacja psychospołeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców miasta Rybnika.


§ 5


Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” realizuje funkcje statutowe poprzez:
1.) Prowadzenie działań w zakresie postępowania wspierająco – aktywizującego w formie dziennego ośrodka wsparcia.
a) zadania dziennego ośrodka wsparcia realizuje Zespól Terapeutyczno –
Rehabilitacyjny
b) dzienny ośrodek wsparcia dysponuje 40 miejscami terapeutycznymi.
2.) Prowadzenie wsparcia terapeutyczno – edukacyjnego w miejscu zamieszkania osób przewlekle chorujących psychicznie.
a) praca z klientem w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Zespół Psychiatrii Środowiskowej.
3.) Prowadzenie innych działań wynikających z zadań Miasta Rybnika w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym między innymi imprez animacyjno – integracyjnych na rzecz osób chorujących psychicznie.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA JEDNOSTKI

§ 6


Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”
jest organizowanie na terenie swojej działalności systemu oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej mają trudności w codziennym funkcjonowaniu zwłaszcza w kształtowaniu kontaktów interpersonalnych i społecznych.


§ 7


Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” realizuje program postępowania wspierająco – aktywizującego obejmującego treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
1.Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
a) trening dbałości o wygląd zewnętrzny
b) trening nauki higieny
c) trening kulinarny
d) trening umiejętności praktycznych
e) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
a) kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną
b) nawiązywanie pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym
c) nabycie umiejętności załatwiania spraw urzędowych
d) motywowania do samodzielnego funkcjonowania
e) kształtowania umiejętności współpracy, samopomocy i komunikowania się w grupie na zasadach partnerstwa, otwartości i wzajemności
f)aktywizacja w celu pozyskania zatrudnienia przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami
3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:
a) rozwijania zainteresowań lekturą czasopism, książek (biblioterapia, prasówka), a także wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmem
b) rozwijania umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, (hala sportowa, basen kryty i otwarty, boisko „Orlik”)
4. Poradnictwo psychologiczne
5. Psychoterapia grupowa
6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
7. Motywowanie, farmakoterapia i monitorowanie leczenia
8. Psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne korzystanie z oferty publicznej służby zdrowia,
a zwłaszcza poradni zdrowia psychicznego
9. Terapia zajęciowa, w tym:
a) arteterapia
b) rękodzieło artystyczne
c) muzykoterapia
d) zajęcia w pracowni fotograficznej
e) zajęcia w pracowni komputerowej
f) zajęcia w pracowni ceramicznej
g) stolarstwo
h) wikliniarstwa
i) ergoterapia
10. Inne formy postępowania, w tym przygotowujące do podjęcia pracy na chronionym lub otwartym
rynku pracy, w zakresie:
a) poradnictwa zawodowego
11. Edukacja środowisk lokalnych w kierunku kształtowania właściwych postaw społecznych wobec
osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza tolerancji i równego traktowania, a także
przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.


§ 8


Do zadań Zespołu Psychiatrii Środowiskowej należy:
1. Rozpoznanie środowiska lokalnego pod kątem wyszukania osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Nawiązanie długotrwałej relacji terapeutycznej, monitorowanie procesu farmakoterapii i prowadzenie oddziaływań wspierająco – edukacyjnych mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania.
3. Pozyskiwanie kandydatów na uczestników terapii psychospołecznej prowadzonej w ramach dziennego ośrodka wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster”, jak również podtrzymywanie relacji terapeutycznej podczas czasowych hospitalizacji.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9


Strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster” tworzą:
1. Dyrektor
2. Dział księgowości i administracji
3. Zespół Terapeutyczno – Rehabilitacyjny
4. Zespół Psychiatrii Środowiskowej


§ 10


Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1. Główny Księgowy
2. Koordynator Zespołu Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego
3. Koordynator Zespołu Psychiatrii Środowiskowej


§ 11


Głównemu Księgowemu podlega:
1. Starszy inspektor ds. kadrowo – administracyjnych


§ 12


Koordynatorowi Zespołu Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego podlegają:
1. Asystenci grup terapeutycznych
2. Lekarz psychiatra
3. Psycholodzy
4. Pielęgniarka
5. Muzykoterapeutka
6. Terapeuci samoobsługi
7. Kierowca
8. Sprzątaczka


§ 13


Koordynatorowi Zespołu Psychiatrii Środowiskowej podlegają:
1. Konsultanci ds. osób z zaburzeniami psychicznymi,
1. Konsultant – lekarz psychiatra.

ROZDZIAŁ V
ZADANIA I KOMPETENCJE DYREKTORA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

§ 14


1. Pracą Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster” kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności, w tym dobór pracowników, gospodarkę finansową oraz powierzone składniki majątkowe.
2. Z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster” Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy na podstawie umowy o pracę
3. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Środowiskowego domu Samopomocy „ Cogito Noster”.
4. Dyrektor przyjmuje i rozpatruje skargi i zażalenia, czuwa nad ich właściwym załatwieniem oraz zatwierdza zakresy czynności pracowników.
5. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona podpisuje pisma wychodzące na zewnątrz.
6. Do zadań Dyrektora należy:
a) Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji w celu realizacji zadań statutowych
b) Składanie Prezydentowi Miasta Rybnika sprawozdań z realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster”
c) Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster”w obowiązującym trybie.
d) Znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń , instrukcji oraz innych aktów normatywnych obowiązujących w placówce .
e) Zapewnienie prawidłowej i nowoczesnej organizacji pracy oraz świadczeń rehabilitacyjnych, gwarantujących pełny profesjonalizm świadczonych usług.
f) Dobór pracowników pod względem zawodowym zgodnym z wymogami kwalifikacyjnymi oraz wykształceniem, wynikający z potrzeb poszczególnych działów i komórek organizacyjnych oraz planu zatrudnienia.
g) Analiza właściwego wykorzystania kadr pod względem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
h) Stałe czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych i szczegółowych przepisów o ochronie pracy oraz stosowanie zalecanych w tych przepisach skutecznych środków zapobiegających wypadkom przy pracy.


§ 15


1. Główny Księgowy współpracuje z Dyrektorem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami ośrodka.
2. Główny Księgowy działa w ramach udzielonego mu umocowania, a w okresie nieobecności Dyrektora, zastępuje go w granicach otrzymanego upoważnienia.
3. Zadania Głównego Księgowego określa jego indywidualny zakres obowiązków.

ROZDZIAŁ VI
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NA KOORDYNACYJNYCH STANOWISKACH.

§ 16


Polecenia obowiązujące koordynatorów działów i pracowników wydaje
Dyrektor a w razie jego nieobecności osoba przez Dyrektora upoważniona.


§ 17


1.Ogólne obowiązki koordynatorów działów:
a) opracowanie harmonogramów i planów pracy działów i kontrola ich wykonania
b) organizowanie pracy i jej koordynacja,
c) podział pracy pomiędzy podległych pracowników
d) instruktaż stanowiskowy i udzielenie wskazówek co do sposobu jego wykonania
e) sprawowanie bieżącego i stałego nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem obowiązków
służbowych, dyscypliny pracy przez podległy zespół pracowników
f) przestrzeganie maksymalnego wykorzystania czasu pracy
g) dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie
h) zapewnienie odpowiednich warunków BHP
i) przejawianie inicjatywy dotyczącej usprawnień w pracy oraz obniżki kosztów,
zmniejszenie pracochłonności
j) organizowanie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentacji
k) piecza nad powierzonym majątkiem oraz prawidłową gospodarką przydzielonymi
środkami
l) informowanie zwierzchników o postępie prac, napotykanych trudnościach oraz podjętych działaniach zabezpieczających wykonanie zadań
m) informowanie o występujących nieprawidłowościach i wykroczeniach
n) wydawanie opinii dotyczących pracowników
3.Uprawnienia osób zajmujących koordynacyjne stanowiska:
a) żądanie od swojego przełożonego określenia zadań w terminach zapewniających prawidłowe zorganizowanie pracy
b) wymaganie, aby zarządzenia i polecenia były przekazywane za ich pośrednictwem
c) dysponowanie środkami przydzielonymi do realizacji zadań
d) występowanie z wnioskami o przeszeregowanie, premię, nagrodę, karę, zwolnienie podległych pracowników
e) wydawania podległym pracownikom poleceń służbowych wynikających z zakresu działalności działu

ROZDZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 18


Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych.


§ 19


Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1. znać i przestrzegać przepisy, zarządzenia , instrukcje oraz inne akty normatywne obowiązujące w placówce
2. przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny
3. dążyć do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę
4. przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
5. dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie i używać go zgodnie z przeznaczeniem
6. przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej
7. wykazywać należytą troskę o całość interesów i majątku zakładu , niezależnie od tego czy obowiązek ten wynika z zakresu konkretnych przepisów lub poleceń służbowych
8. dbać o stały nabór uczestników postępowania wspierająco – aktywizującego
9. na bieżąco prowadzić dokumentację, przechowywać i ewidencjonować akta, zarządzenia, rejestry i inne dokumenty
10. sporządzać sprawozdawczość,
11. tworzyć i realizować dodatkowe programy i projekty promujące idee zdrowia psychicznego i poszerzenie dostępności usług placówki


§ 20


Każdy pracownik ponosi pełną odpowiedzialność służbową, materialną i ewentualnie karną za:
1. niewypełnienie obowiązków lub przekraczanie uprawnień wynikających z zakresu obowiązków, przepisów lub poleceń przełożonych
2. nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących go jako pracownika, w szczególności przepisów odnoszących się do jego stanowiska pracy i zakresu obowiązków
3. powstałe z winy pracownika względnie wskutek braku jego nadzoru szkody lub niedobory majątkowe
4. brak dostatecznej troski o interesy zakładu oraz powierzone składniki majątkowe
5. zagarnięcie mienia lub w inny sposób umyślne wyrządzenie szkody, kiedy to pracownik jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21


1. Ustalona nazwa jest używana przez jednostkę w pełnym brzmieniu na pieczątkach.
2. Zadania i obowiązki poszczególnych pracowników określają zakresy obowiązków służbowych, które są integralną częścią umowy o pracę i są dołączone do akt osobowych
3. Przestrzeganie zasad i przepisów przeciw pożarowych, jak również porządku i dyscypliny pracy oraz uprawnień i obowiązków pracowników w tym zakresie określa Regulamin Pracy.
4. Zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników określają stosowne, odrębne Regulaminy.

 

 


Rybnik, dnia 05.09.2013r.