Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster
ul. Andersa 6
44-270 Rybnik
www.cogitonoster.org

Ogłoszenia o naborze

 

Rybnik, dnia 20.11.2018 rok

                                                                                                                            

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE ZAWARTE W OGŁOSZENIU O NABORZE
NR 1/2018

 

 

NA STANOWISKO


STARSZY INSPEKTOR DS. KADROWO - ADMINISTRACYJNYCH


w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster”
w Rybniku

 

W dniu 9 listopada 2018 roku opublikowane zostało ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym Nr 1/2018, termin składania ofert upłynął dnia 19 listopada 2018 roku.

 

 

W toku naboru na powyższe stanowisko wpłynęła jedna aplikacja.
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu.


1. Janina Frohlich zamieszkała w Rybniku


W związku z powyższym termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono
na dzień 22 listopada 2018 roku, o którym kandydatka zostanie poinformowana.

                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                               

 

Rybnik dnia 23.11.2018 rok

 

 

Dotyczy ogłoszenia Nr 1/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku
ul. Andersa 6
44-270 Rybnik

informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

 

STARSZY INSPEKTOR DS. KADROWO - ADMINISTRACYJNYCH

została wybrana do zatrudnienia


Pani Janina Frohlich
zamieszkała w Rybniku


 

 

Uzasadnienie:


W wyniku ogłoszenia Nr 1/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku o naborze
na w/w stanowisko pracy, Pani Janina Frohlich zamieszkała w Rybniku,po spełnieniu wymagań formalnych, wykazała się w trakcie drugiego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej - wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz uprawnieniami i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania pracy na stanowisku starszego inspektora ds. kadrowo - administracyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku i została wybrana do zatrudnienia.

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Rybnik, dnia 09.11.2018

     

OG Ł O S Z E N I E
o wolnym stanowisku urzędniczym
Nr 1/ 2018

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” ogłasza nabór kandydatów do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster”, 44-270 Rybnik ul. Andersa 6 na stanowisko:

 

                                                        STARSZY INSPEKTOR ds. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH


Wymiar ½ etatu

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne oraz co najmniej 5-cioletnie doświadczenie na ww stanowisku
• znajomość przepisów ustaw:prawo pracy, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,o finansach publicznych, o pomocy społecznej, rozporządzenia MRPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
• umiejętność obsługi komputera w szczególności programów kadrowych np. PROGMAN
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• posiadanie obywatelstwa polskiego i nieposzlakowanej opinii.

 

Wymagania dodatkowe:
• samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
• dyspozycyjność i zaangażowanie,
• inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
• komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
• operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• prowadzenie polityki administracyjnej placówki,
• prowadzenie spraw kadrowych
• prowadzenie kasy,
• prowadzenie gospodarki zakupowej,
• prowadzenie archiwum placówki,
• inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kwestionariusz osobowy z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawienie dodatkowych umiejętności,
• kserokopie dyplomów i świadectw ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji,
egzaminy zawodowe, kursy);
• kserokopie dotychczasowych świadectw pracy lub innego dokumentu,
• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na stanowisko STARSZY INSPEKTOR ds. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster””

 

należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku, pod adresem Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku, ul.Andersa 6 , 44-270 Rybnik

 

Inne informacje :
Dokumenty, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe pytania o naborze można kierować na adres e-mail: biuro@cogitonoster.org

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster”w Rybniku ul. Andersa 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.cogitonoster.org zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informację o wynikach naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Załącznik nr 1 do ogłoszenia
z dn.09.11.2018r.

 

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................................

 

2. Imiona rodziców ..........................................................................................................................................

 

3. Data urodzenia ............................................................................................................................................

 

4. Obywatelstwo ..............................................................................................................................................

 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .......................................................................................
...................................................................................................................................................................

 

6. Wykształcenie .............................................................................................................................................
                                                      (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
                            (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

7. Wykształcenie uzupełniające ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
                          (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia)

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

           (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
                      (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

 

........................................                                                                                           .........................................................................

    (miejscowość i data)                                                                                              (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 2 do ogłoszenia
z dn. 09.11.2018 r.

 

 

....................................................................                                                                                            .........................................................
                   imię i nazwisko                                                                                                                                      miejscowość, data

 

....................................................................
                 telefon kontaktowy

 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:

 

................................................................................

 

................................................................................

 

 OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE


1. Oświadczam, iż posiadam wykształcenie średnie /lub wyższe ekonomiczne*

 

                                                                                           ................................
                                                                                                     podpis

 

2. Oświadczam, iż posiadam co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku starszego inspektora ds. kadrowo-administracyjnych
który przedstawia się następująco**:

 

..……..…………..……….                        ………………………………..                       ...................................………..………
(nazwa pracodawcy)                              (okres zatrudnienia od–do)                                           (stanowisko)

 

 ..……..…………..………                        ………………………………..                       ...................................………..……… 
(nazwa pracodawcy)                              (okres zatrudnienia od–do)                                          (stanowisko)

 

 ..……..…………..………                        ………………………………..                        ...................................………..……… 
(nazwa pracodawcy)                               (okres zatrudnienia od–do)                                         (stanowisko)
.

                                       

                                                                                                                                              ...............................

                                                                                                                                                         podpis

 

Uwaga!
˗ Oświadczenia należy podpisać własnoręcznie
(brak własnoręcznego podpisu spowoduje odrzucenie oferty),
˗ *niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),
˗ ** brak uzupełnienia treści spowoduje odrzucenie oferty.

 

3. Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

                                                                                            ................................
                                                                                                     podpis

 

4. Oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

                                                                                            ................................
                                                                                                     podpis

 

 

5. Oświadczam, iż nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

                                                                                             ................................
                                                                                                       podpis

 

 

6. Oświadczam, iż posiadam nieposzlakowaną opinię.

 

 

                                                                                              ................................
                                                                                                       podpis


7. Oświadczam, iż zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na stanowisku: …………………………………………………………………………………………………...
może nastąpić w terminie**: ….………………………………………………...…………....
 

 

                                                                                              ................................
                                                                                                       podpis8. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 

                                                                                              ................................
                                                                                                       podpis


Uwaga!
˗ Oświadczenia należy podpisać własnoręcznie
(brak własnoręcznego podpisu spowoduje odrzucenie oferty),
˗ *niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),
˗ ** brak uzupełnienia treści spowoduje odrzucenie oferty.


9.                  Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopocy Cogito Noster w Rybniku, ul. Gen. Władysława Andersa 6, 44-270 Rybnik.

 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się iz inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: piotrmariusz.karcz@gmail.com.

 

3) Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Środowiskowym Domem Samopocy Cogito Noster w Rybniku.

 

4) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.

 

6) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

 

7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich
sprostowania.

 

8) Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

 

9) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

 

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

 

11) Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

10. Oświadczam o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

 

 

                                                                                                     ................................
                                                                                                              podpis

Uwaga!
˗ Oświadczenia należy podpisać własnoręcznie
. (brak własnoręcznego podpisu spowoduje odrzucenie oferty),
˗ *niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),
˗ ** brak uzupełnienia treści spowoduje odrzucenie oferty

 

 

                                                                     

 

OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

1. Oświadczam o znajomości przepisów ustaw: prawo pracy, o samorządzie gminnym, o pomocy społecznej, rozporządzenia MRPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy, o pracownikach samorządowych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

 

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                         ……………………..
                                                                                                                 podpis

 

 

 

2. Oświadczam o umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel
oraz o znajomości środowiska Windows.

 

 

                                                                                                       ……………………..
                                                                                                                  podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

˗ Oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. (brak własnoręcznego podpisu spowoduje odrzucenie oferty),
˗ *niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),
˗ ** brak uzupełnienia treści spowoduje odrzucenie oferty